Câu trả lời về CNTT của InMedia-Health

Vượt qua xu hướng dữ liệu: Thách thức đảm bảo tính công bằng trong chăm sóc sức khỏe AI

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực tồn tại khối lượng dữ liệu lớn. Điều này đã tạo ra những cơ hội mới cho các bác sĩ và bệnh nhân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải giải quyết những thách thức đi kèm với việc sử dụng dữ liệu cho mục đích này. Dưới đây là 4 thách thức dữ liệu đối với AI trong chăm sóc sức khỏe vào năm 2023:

  • Quyền riêng tư và tuân thủ quy định – Dữ liệu chăm sóc sức khỏe thường nhạy cảm và phải được xử lý cẩn thận để đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định. Các thuật toán AI cần được thiết kế có tính đến quyền riêng tư và bảo mật để bảo vệ dữ liệu của bệnh nhân.
  • Tính khả dụng và thu thập dữ liệu – AI yêu cầu lượng dữ liệu khổng lồ để hoạt động bình thường và dữ liệu chăm sóc sức khỏe thường được lưu giữ trên các hệ thống và nhà cung cấp khác nhau. Điều này gây khó khăn cho việc thu thập dữ liệu cần thiết để các thuật toán AI hoạt động hiệu quả.
  • Xu hướng AI – Các thuật toán AI chỉ có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu mà chúng được cung cấp. Nếu dữ liệu đó sai lệch hoặc không đầy đủ, AI cũng sẽ đưa ra quyết định sai lệch.
  • Thiếu hiểu biết – Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân có thể không hiểu đầy đủ về cách thức hoạt động của AI và cách sử dụng AI để cải thiện kết quả của bệnh nhân.

Với những nỗ lực không ngừng trong việc chuẩn hóa dữ liệu, khả năng tương tác, quyền riêng tư và đạo đức, AI có tiềm năng cách mạng hóa lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://www.healthitanswers.net/data-privacy-and-security-in-healthcare-ai-challenges-and-solutions/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.