Techslang - Shaip

Chú thích Dữ liệu là gì?

Chú thích dữ liệu chỉ đơn giản là quá trình ghi nhãn thông tin để máy móc có thể sử dụng. Nó đặc biệt hữu ích cho học máy có giám sát (ML), trong đó hệ thống dựa vào các tập dữ liệu được gắn nhãn để xử lý, hiểu và học hỏi từ các mẫu đầu vào để đi đến kết quả đầu ra mong muốn.

Đọc bài viết đầy đủ ở đây:

https://www.techslang.com/definition/what-is-data-annotation/

Xã hội Chia sẻ

Hãy thảo luận về yêu cầu Dữ liệu đào tạo AI của bạn ngay hôm nay.